Je bent hier:

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Verkeersschool Peter Evers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Verkeersschool Peter Evers

Gerstehof 19

8256 GJ Biddinghuizen

 

Vragen over de gegevensbescherming kun je stellen via info@verkeersschoolevers.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken


Verkeersschool Peter Evers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoon en/of mobiele nummer

– E-mailadres


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Verkeersschool Peter Evers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Aanvragen van theorie- als praktijkexamens bij het CBR

– Plaatsen van naam en foto op website en/of social media


Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken


Verkeersschool Peter Evers verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

-Burgerservicenummer (BSN), uitsluitend om voor de leerling een examen bij het CBR te kunnen aanvragen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming


Verkeersschool Peter Evers neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verkeersschool Peter Evers) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Verkeersschool Peter Evers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Verkeersschool Peter Evers verstrekt geen gegevens aan derden, behalve als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiermee wordt bedoeld het verstrekken van persoonsgegevens aan het CBR om een examen aan te kunnen vragen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Verkeersschool Peter Evers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke regels waar Verkeersschool Peter Evers zich aan dient te houden te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Verkeersschool Peter Evers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@verkeersschoolevers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Verkeersschool Peter Evers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Verkeersschool Peter Evers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via info@verkeersschoolevers.nl.

 

 

 

 

 

Bij aanmelding van één van onze voordelige rijlespakketten (alleen voor de auto) is de proefles helemaal gratis.